مقالات

روش های متنوعی برای استخراج طلا وجود دارد که با توجه به نوع ذخیره و عیار آن و همچنین مطالعات زمین شناسی و زیرسطحی، از این روش ها استفاده می شود.

برای پالایش سرب بکار می‌روند که همچنین یک روش تغلیظ

این فرآیند بر اساس تجزیه گرمایی یک ترکیب فلز قرار دارد.